ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด

         
          เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI OCEAN INDUSTRIES CO., LTD.
ภายใต้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือ ลีโอ ร่มคุณภาพ (LEO QUALITY UMBRELLA)
เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตร่ม–ออกแบบร่ม – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทร่ม, ขาตั้งร่ม และเต็นท์พับเก็บรวมไปถึงอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด โดยมุ่งพัฒนาขึ้นให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ดี นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อประเทศ LEO บุกเบิกธุรกิจการผลิต – ออกแบบ – จัดจำหน่ายร่มอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ และได้ริเริ่มบทบาทการเป็นผู้ผลิต – จัดจำหน่ายโครงร่ม รวมไปถึงอะไหล่ร่มให้กับผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมาก จนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมร่มชั้นนำที่มีระบบการผลิตอันเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในวงการผลิตร่ม

          โดยมีหลักของนโยบายคุณภาพเน้นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของ บุคลากรและกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งวัตถุดิบทุกชิ้นที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ อย่างเป็นขั้นตอน ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพื่อให้แน่ใจได้ถึงคุณภาพของ LEO สินค้าสำเร็จรูปทุกชิ้นจึงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบถึงความแข็งแรงสวยงาม สภาพการใช้งาน ความสะอาด และความปลอดภัยก่อนที่จะส่งออกไปถือมือลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 และความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเสมอมา ทำให้ LEO ได้รับความไว้วางใจในฐานะ พันธมิตรธุรกิจสำคัญ กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงภาครัฐ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยหลายแห่ง จึงทำให้บริษัท ฯ มีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจร่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเหมาะแก่การใช้งานในสภาพการณ์ต่าง ๆ และมีรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างจุดเด่นให้กับตราสินค้าของบริษัทฯ ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา ดังนั้น จึงทำให้สามารถกล่าวได้ว่า บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด นอกจากจะเป็นบริษัทฯ ที่มียอดจำหน่ายร่มอยู่ในลำดับต้นของประเทศแล้ว ยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการผลิตร่มจนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย อีกด้วย

สิทธิพนักงาน


พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงานดังนี้

1) พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งด้านความรู้ในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ละสังคม เช่น การจัดวิปัสนากรรมฐานเป็นประจำทุกปี การออกหน่วยแพทย์อาสา การทำกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับมูลนิธิต่างๆ 

2) สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิ การอนุญาตให้ลางาน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง

3) สวัสดิการพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่างๆ อาทิ ประกันสังคม เป็นต้น และให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัยฯลฯ

COMPANY INFORMATION

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด (Thai Ocean Industries Co., Ltd.)
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2518
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 82/2 หมู่ 8 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ประเภท ธุรกิจ : ผลิต-ออกแบบร่ม ขาตั้งร่ม เต้นท์สนามแบบพับได้ รวมถึงอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
E-mail : info@thaiocean.co.th
Website : www.thaiocean.co.th
กำลังการผลิต : 2,500,000 คันต่อปี
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในธุรกิจร่มแถบอาเซียน ในด้านการผลิต การพัฒนาสินค้าและองค์กรอย่างยั่งยืน
นโยบาย : พัฒนาบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ดี
นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกต่อประเทศ