Production Line

ร่มลีโอ มีการควบคุมการผลิตภายในประเทศ ในทุกออเดอร์ที่ผลิต

มีระบบการตรวจควบคุมคุณภาพ 100% ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับลูกค้า 

ทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่า ร่มทุกรุ่นจะมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ