Job opportunities

Detail

Position: ผู้ช่วยช่าง ด่วน!

Job Summary:

- พนักงานประจำ ตำแหน่งลูกมือช่าง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- วุฒิ ม.3-6 อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชาย 1 คน

Responsibilities:

- พนักงานประจำ ตำแหน่งลูกมือช่าง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- วุฒิ ม.3-6 อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชาย 1 คน

Qualifications:

- พนักงานประจำ ตำแหน่งลูกมือช่าง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- วุฒิ ม.3-6 อายุไม่เกิน 30 ปี
- เพศชาย 1 คน

Vacancy: 1

Work Location: บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่, บางพลี)