บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด เป็นเจ้าภาพทำอาหารให้กับผู้พิการทางสายตา ณ วัดสุทธาราม

Oct 12, 2019

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562

ผู้บริหาร - กัลยาณมิตร- พนักงานบริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม ร่วมกับ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์จัดอาหารเลี้ยงผู้พิการทางสายตาที่มาปฏิบัติธรรม ที่วัดสุทธาราม เขตคลองสาน


ในโครงการผู้พิการทางสายตาร่วมใจปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต โดยเป็นโครงการร่วมกับองค์กรคนตาบอด รวมทั้งสิ้น 6 องค์กร


ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ

กับผู้ที่เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม ณ วัดสุทธาราม ด้วยนะคะ