อบรมปฐมพยาบาล 2563

Jan 16, 2020
บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ได้เชิญวิทยากรจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เข้ามาจัดอบรมปฐมพยาบาล ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์  และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล ในวันที่ 16 มกราคม 2563